Dịch vụ

Th?t ra máy gi?t không t?n n??c là gì nh?? ?ây ???c xem nh? là m?t phát minh h?a h?n s? ?em l?i m?t chi?c máy gi?t ti?n ích cho nh?ng vùng thi?u n??c sinh ho?t trên th? gi?i. B?n v?i các chuyên gia s?a máy gi?t t?i ?à N?ng giá r? …

Dịch vụ

B?n chu?n b? mua m?t máy ?i?u hòa m?i cho gia ?ình mình? Nh?ng không bi?t ?i?u hòa t?t nh?t trên th? tr??ng, vì hiên nay ?i?u hòa có r?t nhi?u th??ng hi?u khác nhau. Làm sao ?? mua m?t ???c m?t chi?c ?i?u hòa t?t mà giá c? l?i …

Dịch vụ

Thu?c h? nhi?t: Dùng thu?c h? nhi?t n?u b?nh nhân s?t. Dùng Acyclovir có ngu?n g?c t? hoá ch?t t?ng h?p hay Mangoherpin có ngu?n g?c t? th?o d??c. Thu?c có ngu?n g?c t? th?o d??c nh? Mangoherpin ?em l?i hi?u qu? ?i?u tr? benh thuy dau t?t v?i ?? …

Dịch vụ

Máy gi?t không ch? ?? gi?t qu?n áo, các chuyên gia s?a máy gi?t t?i ?à N?ng giá r? li?t kê ra m?t s? v?t d?ng quen thu?c mà b?n có th? v? sinh b?ng máy gi?t. Không c?n gi?t tay,ch? c?n ném chúng vào máy gi?t, nó s? thay b?n gi?t …

Dịch vụ

S?a máy ?i?u hòa Daikin t?i nhà và c? quan ph?c v? nhanh uy tín, chuyên nghi?p. D?ch v? s?a ?i?u hòa giá r? t?i ?à N?ng t? hào v?i ??i ng? k? thu?t viên có kinh nghi?m lâu n?m v? s?a ?i?u hòa Daikin kh?c ph?c nhanh t?t c? các lo?i máy …

Dịch vụ

V?a qua,trên th? tr??ng hãng ?i?n t? n?i ti?ng LG ?ã cho ra m?t công ngh? Turbo Shot hoàn toàn m?i trong các dòng máy gi?t ??i m?i. ?ây là m?t công ngh? h?a h?n s? ?em ??n nhi?u l?i ích cao cho ng??i dùng. Hãy cùng v?i các chuyên …

Dịch vụ

?i?u hòa ???c s? d?ng ph? bi?n ? m?i gia ?ình. Trên th? tr??ng ?i?u hòa hi?n nay ?ang t?n t?i song song 3 lo?i môi ch?t gas ?i?u hòa ?ó là R22, R410A và R32. M?i lo?i v?i có nh?ng tính n?ng ?u và nh??c ?i?m khác nhau. Không ph?i …

Dịch vụ

  1.  Chi phí ?i Xu?t kh?u lao ??ng Hàn Qu?c 2017 Hàn Qu?c ?ang là th? tr??ng lao ??ng “s?t” nh?t hi?n nay, khi hàng nghìn lao ??ng ??ng kí tham gia d? thi ti?ng Hàn v?i nguy?n v?ng ???c ??t chân t?i X? s? Kim chi. ?i?m thu …

Dịch vụ

M?c dù máy gi?t Lg ???c s? d?ng khá ph? bi?n, nh?ng ng??i dùng v?n ch?a n?m rõ ???c cách s? d?ng máy gi?t sao cho hi?u qu? nh?t. Bài vi?t này các k? thu?t viên chuyên s?a máy gi?t t?i ?à N?ng ?ang làm vi?c t?i trung tâm ?i?n l?nh Tân …

Dịch vụ

Cái nóng gay g?t mùa hè có l? ??i v?i chúng ta ?ó là m?t ?i?u khó ch?u. ???c ng?i trong c?n phòng có ?i?u hòa vào nh?ng ngày hè oi b?c th?t là d? ch?u và tho?i mái. Nh?ng vào m?t ngày, b?n nh?n ra c?n phòng c?a mình …