Uncategorized

C? ch? ?ánh giá này là c?a M?ng l??i các tr??ng ??i h?c ?ông Nam Á (ASEAN University Network – Quality Assurance, vi?t t?t là AUN-QA), trong bu?i phát ??ng, các bên ban b? s? ?ánh giá thí nghi?m t?i Tr??ng ?H Khoa h?c thiên nhiên – ??i h?c Qu?c …

Uncategorized

“Vô trùng” là m?t trong s? nh?ng c? s? comment v? n??c dùng cho ?n u?ng, sinh ho?t. V?i các máy làm ?á viên, h? th?ng làm s?ch n??c c?a Vi?t An , tiêu chu?n c?a ?á thành ph?m , n??c thành ph?m luôn ??t ?? s?ch, tinh khi?t 100% …

Uncategorized

Có khi nào m?i ng??i t? h?i là các tháng trong ti?ng anh t? ?âu mà có? ý ngh?a sâu s?c và b?t ??u c?a tên các tháng trong ti?ng Anh n?u nh? th? nào? Quy lu?t th?i gian ?ã t?o hóa ra các ngày tháng v? th?i gian ?? …

Uncategorized

Tháng 8/1945, Chính ph? tr? th?i Vi?t Nam Dân ch? C?ng hòa ???c thành l?p trên c? s? c?i t? ?y ban Dân t?c phóng thích Vi?t Nam, ra m?t qu?c dân ??ng bào ngày 2/9/1945 t?i Th? ?ô Hà N?i. ?ây là Chính ph? ??u tiên c?a qu?n chúng. …

Uncategorized

Là m?t trong s? nh?ng SP tiêu bi?u c?a dòng thi?t b? l?c n??c s?ch ch?t l??ng cao , s?n l??ng l?n, dây chuy?n làm ?á , h? th?ng x? lý n??c tinh khi?t c?a VietAn Company nh?n ???c r?t nhi?u ph?n h?i t?t v? kh? n?ng ch?t l?c n??c, …

Uncategorized

Là m?t game online b?n súng thì các b?n c?n có m?t cái ních,nh?ng m?t ?i?u khí kh?n khi b?n ch?i s? g?p khó kh?n v? di chuy?n nh?ng các b?n không ph?i lo ch?i nhi?u b?n s? quên thôi mà.V?i các tr?ng b? v? khác nhau v?i các cu?c …

Uncategorized

  Chia s? tay ngh? cách th?c ch?n mua t? l?nh mini m?c giá r?, “suitable” v?i nhu c?u c?a m?i ng??i. Nh?ng l?i h? tr? ???c rút ra t? chính quá trình b?n thân ?ã ?i mua t? l?nh mini giá tr? c?t lõi . Vì th? ?? tr??c …

Uncategorized

S?a ch?a ?i?n n??c t?i nhà Hà N?i. ?i?n N??c Thanh L??ng Hà N?i – phân ph?i d?ch v? ?i?n n??c t?i t?t nh?ng qu?n, huy?n trong khu v?c Hà N?i nh? l?p ??t h? th?ng ?i?n n??c dân d?ng, thi công ?i?n n??c d? án,s?a máy b?m , s?a …

Uncategorized

Ng??i b? ho lao, kh?c ra máu. Ng??i hay b? m?t ng?, ?au nh?c n?a ?êm. Ng??i hay b? ?i ngoài, viêm da d? ?ng, viêm gan vàng da, m?t ?au s?ng ??. Ng??i b? m?n tr?ng cá, m?n nh?t.   Cây M?t g?u – M?i nhà nên tr?ng – …

Uncategorized

Nh?c t?i Công ty c? ph?n th??ng m?i t?ng h?p Vi?t An là nh?c ??n n?i tin c?y, chuyên nghi?p nhi?u n?m trong l?nh v?c s?n xu?t , cung c?p máy làm ?á viên, dây chuy?n l?c n??c không riêng ??t n??c Vi?t Nam mà còn v??n xa ra th? …