Uncategorized

Nh?c ??n m?c nh? thì ch?c h?n ai c?ng bi?t và ?ã t?ng ?n qua lo?i th?c ph?m này. M?c nh? thu?c h? n?m, chúng có màu nâu nh?t và ???c s? d?ng trong r?t nhi?u món ?n. Bây gi? ch? cá thát lát chiên – sfood s? ch? cho b?n nh?ng …