Uncategorized

Macbook 13- s? l?a ch?n tuy?t v?i cho b?n

s?c laptop ?à n?ng cho r?ng s? ra ??i c?a macbook 13 s? l?i là m?t c?n s?t trong c?ng ??ng ng??i dùng. B?i nh?ng tính n?ng mà chúng ?em l?i cho chúng ta là r?t nhi?u. V?i m?u mã thi?t k? ??p m?t, nh? nhàng, ti?n d?ng, M?i chi ti?t …