Uncategorized

V??i ca?c ch??ng tri?nh vay tín ch?p ? ?à n?ng ta?i VPBank ti?nh ?ê?n th??i ?iê?m hiê?n nay, kha?ch ha?ng co? thê? co? trong tay sô? tiê?n lên ?ê?n 300 triê?u ?ô?ng ma? không câ?n thê? châ?p bâ?t c?? ta?i sa?n na?o. Không chi? thê?, ta?i VPBank hiê?n co?n co? khô?i …