Trong th? tr??ng ?i?n l?nh hi?n nay có r?t nhi?u hãng ?i?u hòa v?i nhi?u ki?u dáng, ch?t l??ng v?i giá thành khác nhau nên r?t khó kh?n cho ng??i tiêu dùng trong vi?c l?a ch?n hãng ?i?u hòa nào phù h?p v?i gia ?ình. Sharp – Th??ng hi?u n?i ti?ng trên toàn th? gi?i, s? d?ng công ngh? tiên ti?n cùng v?i các tiêu chu?n kh?c khe v? s? ??i m?i, ch?t l??ng, giá tr? và thi?t k? ?a d?ng v? ch?ng lo?i Sharp luôn mang ??n nh?ng gi?i pháp ti?t ki?m n?ng l??ng, làm cu?c s?ng c?a b?n tho?i mái h?n, ti?n nghi h?n. Trong bài vi?t sau ?ây d?ch v? s?a ?i?u hòa giá r? t?i ?à N?ng s? nêu ?u nh??c ?i?m c?a ?i?u hòa sharp ?? giúp b?n ch?n mua máy l?nh phù h?p v?i gia ?ình.

?u ?i?m máy l?nh Sharp:

M?u mã nhìn thoáng qua có th? b? l?m t??ng là hàng c?a National (tên tr??c c?a Panasonic).
Ch?t l??ng r?t t?t, m?u mã ??p, giá thành khá r?.
Làm l?nh c?c nhanh và ch?y r?t êm.
??c bi?t hàng c?a Sharp l?i có ?u ?i?m n?i b?t là làm l?nh r?t sâu ??i v?i nh?ng dòng máy t? 1HP tr? lên.

Nh??c ?i?m máy l?nh Sharp:

Nhãn hàng này chuyên quá nhi?u m?t hàng, và ít qu?ng bá v? máy l?nh, nên ít ng??i bi?t ??n.
Nhân viên k? thu?t s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng chia s? thông tin trên ?? b?n tham kh?o khi ?ang phân vân nhãn hàng ?i?u hòa Sharp v?i mong mu?n nó s? giúp ích cho các b?n ch?n ???c 1 s?n ph?m t?t phù h?p v?i gia ?ình b?n.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên
Dịch vụ điều hòa
Điều hòa đóng tuyết hãy khám phá

Điều hòa bị đóng tuyết là một sự cố xảy ra và báo hiệu cho chúng ta biết gas điều hòa đã hết và cần bổ xung thêm gas để tiếp tục làm lạnh hiệu quả. Sửa điều hòa khi bị đóng tuyết tuy đơn giản nhưng cần có thợ sửa chữa …

Dịch vụ điều hòa
Cách xử trí khi máy điều hòa không lên nguồn

bạn đang gặp sự cố không lên nguồn, bạn đã làm đủ mọi cách nhưng máy lạnh vẫn không hoạt động. Bạn muốn tình trạng này nhanh chóng được khắc phục nhưng nếu gọi thợ sửa điều hòa tại Đà Nẵng đến thì rất mất thời gian mà lại không biết …

Dịch vụ điều hòa
Điều hòa có chức năng diệt khuẩn ?

Để cạnh tranh với nhau, ngoài “tung hô” công nghệ, tính năng của sản phẩm, các hãng còn “thần thánh” hóa sản phẩm của mình, còn có thể diệt được vi khuẩn. Muốn biết sự thật như thế nào thì quý khách hàng hãy cùng chuyên gia sửa điều hòa tại …