Trong th? tr??ng ?i?n l?nh hi?n nay có r?t nhi?u hãng ?i?u hòa v?i nhi?u ki?u dáng, ch?t l??ng v?i giá thành khác nhau nên r?t khó kh?n cho ng??i tiêu dùng trong vi?c l?a ch?n hãng ?i?u hòa nào phù h?p v?i gia ?ình. Sharp – Th??ng hi?u n?i ti?ng trên toàn th? gi?i, s? d?ng công ngh? tiên ti?n cùng v?i các tiêu chu?n kh?c khe v? s? ??i m?i, ch?t l??ng, giá tr? và thi?t k? ?a d?ng v? ch?ng lo?i Sharp luôn mang ??n nh?ng gi?i pháp ti?t ki?m n?ng l??ng, làm cu?c s?ng c?a b?n tho?i mái h?n, ti?n nghi h?n. Trong bài vi?t sau ?ây d?ch v? s?a ?i?u hòa giá r? t?i ?à N?ng s? nêu ?u nh??c ?i?m c?a ?i?u hòa sharp ?? giúp b?n ch?n mua máy l?nh phù h?p v?i gia ?ình.

?u ?i?m máy l?nh Sharp:

M?u mã nhìn thoáng qua có th? b? l?m t??ng là hàng c?a National (tên tr??c c?a Panasonic).
Ch?t l??ng r?t t?t, m?u mã ??p, giá thành khá r?.
Làm l?nh c?c nhanh và ch?y r?t êm.
??c bi?t hàng c?a Sharp l?i có ?u ?i?m n?i b?t là làm l?nh r?t sâu ??i v?i nh?ng dòng máy t? 1HP tr? lên.

Nh??c ?i?m máy l?nh Sharp:

Nhãn hàng này chuyên quá nhi?u m?t hàng, và ít qu?ng bá v? máy l?nh, nên ít ng??i bi?t ??n.
Nhân viên k? thu?t s?a ?i?u hòa t?i nhà ?à N?ng chia s? thông tin trên ?? b?n tham kh?o khi ?ang phân vân nhãn hàng ?i?u hòa Sharp v?i mong mu?n nó s? giúp ích cho các b?n ch?n ???c 1 s?n ph?m t?t phù h?p v?i gia ?ình b?n.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên
Dịch vụ điều hòa
Làm sao để hạn chế tiếng ồn điều hòa

Một trong những vấn đề khiến các bạn cảm thấy khó chịu khi sử dụng máy lạnh đó là tiếng ồn của nó. Tiếng ồn của máy lạnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sổng của gia đình bạn, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc tại …

Dịch vụ điều hòa
Điều hòa chạy bình thường có nên bảo dưỡng không?

đa số chúng ta đều vô tư thoải mái sử dụng mà không chú ý đến công tác bảo dưỡng vệ sinh máy lạnh định kỳ thường xuyên. Chỉ đợi đến khi nào máy lạnh xảy ra sự cố mới tìm đến thợ sửa máy lạnh, để rồi khi nhận ra sai lầm …

Dịch vụ điều hòa
Quạt dàn lạnh điều hòa hỏng cách sửa

Bạn có biết tầm quan trọng của dàn lạnh không? Quạt dàn lạnh là một trong những bộ phận quan trọng của máy lạnh. Bộ phận này có nhiệm vụ thổi hơi lạnh lan tỏa ra khắp không gian căn phòng. Chính vì vậy nên nếu quạt dàn lạnh gặp …